“Strategic partnership for innovating the training of trainers of the European Agri-food cooperatives.”

ToTCOOP+i ir Stratēģiska partnerība inovatīvai Eiropas lauksaimniecības pārtikas nozares kooperatīvu pasniedzēju apmācībai. Projekts ilgst divus gadus – no 2015. gada septembra līdz 2017.gada jūlijam. Projekts finansēts ERASMUS+ ietvaros, kas ir izglītības un profesionālās pilnveides vadošā programma.

E-leaflet about Project ToTCOOP+i

Mērķi

ToTCOOP+i vispārīgais mērķis ir uzlabot profesionālās izglītības kvalitāti Eiropas kooperatīvu sektorā.  Projekta galvenais mērķis ir stiprināt kooperatīvu vadītāju kapacitāti biznesa adminstrēšanā, pārvaldībā un korporatīvajā kultūrā valdes līmenī.

 

Mērķis tiks sasniegts, pilnveidojot un uzlabojot pedagoģiskās, metodiskās un tehniskās prasmes tiem pieaugušo izglītības speciālistiem, kas strādā lauksaimniecības un pārtikas kooperatīvu asociāciju un citu organizāciju labā, piedāvājot mācību un pieredzes apmaiņas pakalpojumus .

Atbalsta saņēmēji būs:

  • Dalībvalstu organizāciju iesaistītie mācībspēki un vadītāji
  • Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas
  • Sabiedriskās organizācijas vietējā/reģionālā/nacionālā līmenī
  • Jauni cilvēki, kas strādā kooperatīvu sektorā
  • Mazo un vidējo lauksaimniecības pārtikas kooperatīvu biedri
  • Sabiedrisko kooperatīvu vadītāji

Rezultāti:

Projekta mērķi tiks sasniegti ar divu galveno aktivitāšu palīdzību:

1) Pieredzes un labās prakses apmaiņa starp partnervalstīm, kas iesaistītas projektā;

2) Vienota inovatīva mācību satura un rīku izstrāde, balstoties uz labās prakses piemēriem Eiropā.

 

Svarīgākie projekta rezultāti būs:

  • Labās prakses rokasgrāmata par profesionālās pilnveides pieredzi ES, lai veicinātu biznesa administrēšanas, pārvaldības un korporatīvās kultūras attīstību lauksaimniecības pārtikas kooperatīvu vadītāju un valdes locekļu vidū.
  • Vienota mācību programma biznesa administrēšanas, pārvaldības un korporatīvās kultūras jomās, kas būs pieejama angļu, spāņu, itāļu, zviedru, poļu un latviešu valodās.
  • Atvērta mācību platforma internet vidē savstarpējai mācību satura interaktīvai apmaiņai.

Šie projekta rezultāti tiks pārbaudīti divos Pasniedzēju apmācību programmu semināros Itālijā un Zviedrijā. Pieaugušo izglītības speciālisti no katras dalībvalsts semināru laikā papildinās savas pedagoģiskās prasmes un zināšanas par IT rīku pielietojumu mācību procesā kooperatīvu vadītājiem.

Katrā valstī tiks īstenota pilotsesija – mācību seminārs kooperatīvu vadītājiem un valdes locekļiem ar mērķi praktiski pārbaudīt projektā izstrādatās mācību programmas efektivitāti.