Partnerstwo Strategiczne na Rzecz Innowacyjnych Szkoleń dla Szkoleniowców Europejskich Spółdzielni Rolno-Spożywczych

(Strategic Partnership for Innovating the Training of Trainers of the European Agri-food Cooperative – ToTCOOP+i

Projekt ToTCOOP+i jest  realizowany w ramach programu Erasmus+. Działania projektowe rozpoczęto we wrześniu 2015 roku, a zakończone zostaną w sierpniu 2017 roku.

Cele Projektu:

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji szkoleniowych trenerów zatrudnionych w organizacjach partnerskich oraz dostosowanie treści i formy tych szkoleń do potrzeb kadry zarządzającej spółdzielni, ze szczególnym naciskiem na spółdzielnie rolno-spożywcze.

Te działania mają służyć realizacji nadrzędnego celu, jakim jest wzmocnienie potencjału członków Zarządu spółdzielni w zakresie administracji i zarządzania.

Beneficjentami projektu są:
menedżerowie i trenerzy;
stowarzyszenia działające na rzecz spółdzielni, rozwoju branży rolno-spożywczej oraz obszarów wiejskich;
podmioty publiczne na poziomie lokalnym / regionalnym / krajowym;
młodzi ludzie pracujący w sektorze spółdzielczym;
członkowie małych i średnich spółdzielni rolno-spożywczych;
członkowie Zarządu spółdzielni socjalnych.

Efekty Projektu: 

Cele projektu zostaną osiągnięte głównie poprzez dwa działania:
1) wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy krajami zaangażowanymi w realizację projektu;
2) opracowanie wspólnych innowacyjnych treści i narzędzi szkoleniowych, na podstawie najlepszych praktyk z każdego z krajów

Rezultaty intelektualne (produkty) projektu:

  1. Good Practices Report (raport na temat dobrych praktyk szkolenia członków spółdzielni, w tym spółdzielni rolno-spożywczych, ze szczególnym uwzględnieniem ich kadry zarządzającej)
  2. Programy szkoleń z zakresu organizacji pracy w spółdzielniach oraz z zakresu zarządzania oraz współpracy z biznesem w spółdzielniach. Materiały będą dostępne w języku angielskim, polskim, hiszpańskim, włoskim, szwedzkim oraz łotewskim.
  3. Platforma internetowa (ICT open-source learning platform) będąca narzędziem służącym wymianie doświadczeń a także umożliwiająca pozyskiwanie niezbędnych materiałów szkoleniowych

Wszystkie wypracowane podczas Projektu narzędzia zostaną wdrażane poprzez udział szkoleniowców i trenerów z organizacji partnerskich w warsztatach i szkoleniach. Umiejętności jakie nabędą specjaliści umożliwią przeprowadzanie nowoczesnych i efektywnych szkoleń dla kadry zarządzającej spółdzielni socjalnych .

Ponadto, szkolenia pilotażowe będą realizowane w każdym z krajów, z których pochodzą  Partnerzy Projektu. Celem tych szkoleń będzie przetestowanie oraz ocena przez odbiorców technik i materiałów szkoleniowych dla nich przygotowanych.